Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umów zawieranych za pośrednictwem FITFOODSERVICE.PL

1. Postanowienia Ogólne
 • Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” Catering Service Mikołaj Czochara Tomasz Machnicki Spółka Jawna ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Niniejszy regulamin określa: rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.fitfoodservice.pl, oraz zasady: zawierania, realizowania i rozwiązywania umów, prawa i obowiązki klienta i usługodawcy, odstąpienie od umowy oraz postępowanie reklamacyjne.
 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowania obowiązujące przepisy prawa.
2. Definicje

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fitfoodservice.pl
 • Usługodawca – Catering Service Mikołaj Czochara Tomasz Machnicki Spółka Jawna z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Wyzwolenia 13, 41-600 Świętochłowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000312828, posiadająca NIP: 646-283-42-40 oraz REGON: 241000803.
 • Catering dietetyczny – usługa realizowana przez Usługodawcę, polegająca na przygotowaniu i dostawie zbilansowanych posiłków przez określony czas, w ilości i rodzaju wskazanych w formularzu zamówienia.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierającą umowę dotyczącą cateringu dietetycznego za pośrednictwem strony internetowej. Osoba fizyczna zawierająca umowę dotyczącą cateringu dietetycznego z Usługodawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jest konsumentem.
 • Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Usługodawcą i klientem, przez formularza zamówienia lub złożenie zamówienia telefonicznego albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, której przedmiotem jest Catering dietetyczny.
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona elektronicznie przez Usługodawcę, która odbywa się bez jednoczesnej obecności Usługodawcy i klienta.
 • Cena – określenie wysokości kwoty, za jaką Usługodawca zrealizuje catering dietetyczny. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto.
 • Dzień roboczy – jest to dzień przypadający od poniedziałku do soboty włącznie.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie oświadczenia woli zmierzającego do zawarcia umowy dotyczącej cateringu dietetycznego.
 • Kod rabatowy – kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego obniżenia ceny. Wysokość obniżenia ceny i okres ważności kodu ustanawia Usługodawca przy jego wydaniu. Nie ma zastosowania do Cateringu dietetycznego obejmującego dietę testową.
 • Voucher – dokument imienny lub na okaziciela, wystawiony przez Usługodawcę w formie elektronicznej lub w formie papierowej, uprawniający do skorzystania za określoną kwotę w określonym czasie z cateringu dietetycznego.
 • Produkt – dieta pudełkowa
 • Towar – np. izotonik lub inne oprócz diet pudełkowych.
3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
 • Usługodawca przy użyciu Serwisu internetowego świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  • prowadzenie Konta klienta w Serwisie,
  • umożliwienie składania zamówień na Produkty oraz Towary, przy użyciu Formularza zamówienia.
 • Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 • Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. b, zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy.
 • Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
  • Komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies oraz Java Script,
  • dostęp do poczty elektronicznej oraz konta e-mail.
 • Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
 • Klient zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia na Stronie internetowej.
4. Zawarcie umowy i płatność
 • Do zawarcia umowy dochodzi w momencie:
  • prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, zaakceptowania regulaminu oraz uregulowania płatności,
  • złożenia zamówienia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, które obejmuje: dane osoby składające zamówienie, adres dostawy, rodzaj i kaloryczność zestawu, zaakceptowania regulaminu oraz uregulowaniu płatności.
 • Płatność zostaje uregulowana w momencie:
  • zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy,
  • przesłania potwierdzenia przelewu Usługodawcy w formacie pdf., które zawiera dane klienta i numer zamówienia,
  • poinformowania Usługodawcy, że płatność zostanie uregulowana w sposób, o którym mowa w ust. 4) pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
 • Płatność należy zrealizować w pełnej kwocie najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
 • Płatność może zostać wykonana w następujący sposób:
  • przelewem tradycyjnym na rachunek Usługodawcy,
  • za pośrednictwem operatora płatności internetowych,
  • zapłatę kurierowi po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcy.
 • Wykonanie płatności, o której mowa w ust. 4 pkt c może zostać zrealizowane jedynie w przypadku składania zamówienia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Usługodawca potwierdza zawarcie umowy poprzez wysłanie wiadomości e-maila do klienta.
 • Umowa zawierana jest na czas wskazany w formularzu zamówienia. Po upływie tego okresu ulega rozwiązaniu.
5. Promocje
 • Promocja „Zestaw próbny” – dotyczy jednorazowego zamówienia na jeden dzień. Cena promocyjna dotyczy tylko nowych klientów, dla jednego adresu gospodarstwa domowego. W razie powielenia zamówienia Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.
 • Wymiana posiłków – wymieniać można wyłącznie w ramach jednego posiłku oraz kaloryczności tj. śniadanie z diety Activ 1500 na śniadanie z innej diety wyłącznie w kaloryczności 1500 z opcją wymiany posiłków. Jeśli klient chce wymienić posiłek w Panelu Klienta, to musi wykorzystać 100 punktów tj. 1 PLN. Punkty zbiera się składając zamówienia, oceniając posiłki oraz można doładować je poprzez panel klienta 100 punktów tj. 1 PLN.
6. Realizacja dostaw
 • Usługodawca rozpoczyna realizację dostaw po zawarciu umowy z Klientem, zgodnie z ust. 4 regulaminu.
 • Dostawa na terenie całej Polski jest darmowa.
 • Klient zostanie poinformowany jeżeli Usługodawca nie realizuje dostawy w wybranym przez klienta obszarze.
 • Dostawa odbywa się od poniedziałku do niedzieli, pod adres i przez okres zgodny z zawartą umową, w godzinach od [18:00] do [8:00] – w zależności od rejonu dostaw.
 • Dostarczenie diety realizowane jest w godzinach wieczornych w dzień poprzedni.
 • Klient może podać preferowane godziny dostawy w dostępnym przedziale czasowym. Wskazane godziny nie są wiążące dla Usługodawcy.
 • Zamawianie diety na niedzielę musi być dokonane najpóźniej do piątku ją poprzedzającego.
 • W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Usługodawcy, godziny dostawy wskazane w ust. 4 mogą ulec zmianie.
 • Dostawa może również zostać zrealizowana poza obszarami wskazanymi w ust.4, po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcą oraz ustaleniu dodatkowej opłaty za dostawę.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji umowy w następujących przypadkach:
  • braku płatności lub nieuregulowania zaległych płatności,
  • braku możliwości uzgodnienia z klientem miejsca i terminu dostawy,
  • braku kontaktu z Usługodawcą i ustalenia kosztów dostawy, dla zamówień w odległości większej niż 35 km od Katowic,
  • w przypadku zamówienia diety na niedzielę później niż do piątku,
  • rażącego naruszenia przez klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 • Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania umowy po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem trzech dni roboczych.
7. Odstąpienie od umowy
 • Na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (U.2017.683 z póź. zm.), klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 27 ww. ustawy.
 • Usługodawca ma prawo do odstąpienia od umowy z powodu:
  • braku dostępności produktów które są niezbędne lub potrzebne do realizacji umowy, z przyczyn od niego niezależnych,
  • bezskuteczności uzgodnienia z klientem miejsca i terminu dostawy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi o tym klienta oraz niezwłocznie zwróci równowartość kwoty wynikającą z niezrealizowanej części umowy.
8. Reklamacje
 • W razie nieprawidłowego sposobu realizacji umowy z niniejszym regulaminem, klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 • Reklamacja powinna zawierać:
  • dane klienta,
  • numer zamówienia,
  • określać na czym polega nieprawidłowa realizacji umowy.
 • Reklamacja powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, złożonej na adres email [diety@fitfoodservice.pl].
 • Usługodawca rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
9. Postanowienia końcowe
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
 • O każdorazowej zmianie Usługodawca poinformuje klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
Informacje dodatkowe